Vitajte na stránke vynikni.sk

Vyniknite s tabuľami od nás!

Celý proces len v 3 krokoch

Laserové vypálenie VÁŠHO MOTÍVU

Drevu dáme dušu, aby ste VYNIKLI!

LUXUSNÉ KRABIČKY NA VÍNO S VAŠOU POTLAČOU

VYNIKNI A PREDÁVAJ VIAC !

Možnosti doručenia a platieb

Dodacie a platobné podmienky

Predávajúci sa zaväzuje, že kupujúcemu dodá tovar: v množstve a sortimente podľa potvrdenej objednávky kupujúceho, v dohodnutom termíne dodávky a na dohodnuté miesto dodania, v dohodnutom obale a pre prepravu riadne vybavený. Povinnosť predávajúceho dodať kupujúcemu tovar je splnená tým, že ku­pu­jú­cemu umo­žní s tovarom nakladať (t.j. tovar prevziať) v dohodnutom mieste dodania.

Dodacia lehota tovaru V prípade neštandardného produktu vytvoreného na mieru sa dodacia lehota stanovuje dohodou medzi kupujúcim a predavajúcim. Štandardná doba odoslania objednávky sú 2 - 3 pracovné dni. V prípade výroby produktu na mieru alebo gravírovania produktu bude objednávka odoslaná do 14 pracovných dní. 

V prípade prekážok, ktoré predávajúcemu bránia v splnení jeho povinnosti dodať tovar kupujúcemu v dohodnutej dobe, predlžuje sa lehota na dodanie tova­ru o dobu trvania týchto prekážok. Predávajúci vznik a predpokladanú dobu trvania prekážok kupujúcemu bez zbytočného odkladu oznámi.

Tovar bude kupujúcemu dodaný na dohodnuté miesto dodania prostredníctvom pošty, kuriéra alebo zmluvného prepravcu predávajúceho v pracovných dňoch v čase medzi 7:00 až 21:00. Ďalšou formou je osobný odber v mieste podnikania predávajúceho.

Poistenie tovaru počas prepravy predávajúci zabezpečí len, ak mu táto povinnosť vyplýva z uzavretej kúpnej zmluvy.

Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný dodaný tovar prezrieť.

Prevzatie dodaného tovaru je kupujúci povinný predávajúcemu písomne potvrdiť na doda­com liste/faktúre. Jedna kópia dodacieho listu/faktúry zostáva kupujúcemu.

Spôsob platby: na dobierku, t.j. kupujúci zaplatí kúpnu cenu pri prevzatí tovaru zasielateľskej spoločnosti; pokiaľ kupujúci kúpnu cenu za tovar nezaplatí, predávajúci nie je povinný mu tovar odovzdať. Spolu s tovarom odovzdá predávajúci kupujúcemu aj daňový doklad o zaplatení kúpnej ceny. V prípade produktov vytovorených na mieru si predávajúci vyhradzuje právo žiadať zálohu vo výške od 60 % do 100%  zo sumy predom na účet - Fio Banka a.s. č.ú.:  SK23 8330 0000 0026 0093 5757. 

Cena za dopravu tovaru je hradená kupujúcim osobitne podla platného cenníka. Pri osobnom odbere v mieste podnikania predávajúceho kupujúci uhrádza len cenu za tovar.