Vitajte na stránke vynikni.sk

Vyniknite s tabuľami od nás!

Celý proces len v 3 krokoch

Laserové vypálenie VÁŠHO MOTÍVU

Drevu dáme dušu, aby ste VYNIKLI!

LUXUSNÉ KRABIČKY NA VÍNO S VAŠOU POTLAČOU

VYNIKNI A PREDÁVAJ VIAC !

Obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenia

Predávajúcim je VYNIKNI, s.r.o., Ťačevská 602/6, Bardejov 085 01,

IČO :50 132 890 ,  IČ DPH: SK2120183307 (ďalej len „predávajúci“)

Bankové spojenie: Fio banka a.s., č.ú. SK23 8330 0000 0026 0093 5757


Zákazníkom (ďalej len „kupujúci") je fyzická osoba, ktorá si objednala tovar:

a) na stránkach www.vynikni.sk

b) telefonicky na tel. čísle 0907 476 205

c) mailom na adrese: ajty@vynikni.sk

Objednávka tovaru

Kupujúci zrealizuje objednávku prostredníctvom nákupného košíka podľa jednotlivých pokynov. Po odoslaní objednávky je kupujúcemu obratom zaslaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky a kópiou objednávky.

Kupujúci v objednávke vyplní povinné údaje, ktoré slúžia pre správne doručenie objednaného tovaru a vystavenie daňového dokladu. U fyzických osôb je to meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, adresa doručenia tovaru, (ak nie je zhodná s adresou trvalého pobytu), mailová adresa a číslo telefónu, na ktorom je možné kupujúceho kontaktovať za účelom potvrdenia objednávky a dohodnutia dátumu prevzatia zásielky s objednaným tovarom.

Zrušenie objednávky

Objednávka je považovaná za záväznú. Kupujúci ju môže bez udania dôvodu zrušiť do 2 hodín od objednania tovaru na e-mailovej adrese ajty@vynikni.sk  alebo tel. čísle 0918 206 833 alebo 0907 476 205. Pokiaľ zruší objednávku predávajúci, spravidla uvedie dôvod, prečo nie je možné objednávku potvrdiť.

Pre odstúpenie od zmluvy stiahnite formulár z našej stránky - https://vynikni.sk/na-stiahnutie/odstupenie-od-zmluvy.pdf , vyplnte ho pošlite nám ho e-mailom do 14 dní. 

Dodacie a platobné podmienky

Predávajúci sa zaväzuje, že kupujúcemu dodá tovar: v množstve a sortimente podľa potvrdenej objednávky kupujúceho, v dohodnutom termíne dodávky a do dohodnutého miesta dodania, v dohodnutom obale a pre prepravu riadne vybavený. Povinnosť predávajúceho dodať kupujúcemu tovar je splnená tým, že ku­pu­jú­cemu umo­žní s tovarom nakladať (t.j. tovar prevziať) v dohodnutom mieste dodania.

Dodacia lehota tovaru je 14 pracovných dní v prípade neštandardného produktu vytvoreného na mieru sa dodacia lehota stanovuje dohodou medzi kupujúcim a predavajúcim. Štandardne produkty, ktoré máme skladom expedujeme do 1- 2 dní od objednania. 

V prípade prekážok, ktoré predávajúcemu bránia v splnení jeho povinnosti dodať tovar kupujúcemu v dohodnutej dobe, predlžuje sa lehota na dodanie tova­ru o dobu trvania týchto prekážok. Predávajúci vznik a predpokladanú dobu trvania prekážok kupujúcemu bez zbytočného odkladu oznámi.

Tovar bude kupujúcemu dodaný do dohodnutého miesta dodania prostredníctvom pošty, kuriéra alebo zmluvného prepravcu predávajúceho v pracovných dňoch v čase medzi 7:00 až 21:00. Ďalšou formou je osobný odber v mieste podnikania predávajúceho.

Poistenie tovaru počas prepravy predávajúci zabezpečí len, ak mu táto povinnosť vyplýva z uzavretej kúpnej zmluvy.

Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný dodaný tovar prezrieť.

Prevzatie dodaného tovaru je kupujúci povinný predávajúcemu písomne potvrdiť na doda­com liste/faktúre. Jedna kópia dodacieho listu/faktúry zostáva kupujúcemu.

Spôsob platby: na dobierku, t.j. kupujúci zaplatí kúpnu cenu pri prevzatí tovaru zasielateľskej spoločnosti; pokiaľ kupujúci kúpnu cenu za tovar nezaplatí, predávajúci nie je povinný mu tovar odovzdať. Spolu s tovarom odovzdá predávajúci kupujúcemu aj daňový doklad o zaplatení kúpnej ceny. V prípade produktov vytovorených na mieru si predávajúci vyhradzuje právo žiadať zálohu vo výške 60 % zo sumy predom na účet. 

Cena za dopravu tovaru je hradená kupujúcim osobitne podla platného cenníka. Pri osobnom odbere v mieste podnikania predávajúceho kupujúci uhrádza len cenu za tovar.


Vady tovaru, záručná doba a reklamácie

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená a predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, nakupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dna prevzatia tovaru kupujúcim. Reklamácie si kupujúci uplatňuje u predávajúceho, u ktorého bol tovar kúpený. Pri vrátení tovaru je potrebné tovar zabaliť tak, aby nedošlo k ďalšiemu poškodeniu počas prepravy, ak tak urobené nebude tovar nebude možné reklamovať.

V prípade potreby kontaktujte predávajúceho na telefónnom čísle 0918 206 833, 0907 476 205.


Reklamácia sa nevzťahuje na

mechanicky poškodený tovar (roztrhnutie, zlomenie, poškrabanie, rozbitie a pod.)

Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.


Podmienky odstúpenia od zmluvy

Tovar nám po predchádzajúcom oznámení na tel. 0918 206 833 alebo 0907 476 205, resp. emailom na: ajty@vynikni.sk zašlite na hore uvedenú adresu. Po skontrolovaní tovaru Vám do 14 dní zašleme naspäť kúpnu cenu tovaru vrátane poštovného a balného a to prevodom na účet, resp. poštovou zloženkou. Tovar musí byť nepoužívaný a nepoškodený. Odstránenie visačiek, cenoviek a štítkov je neprípustné a takýto tovar je považovaný za používaný. S tovarom musí byť v balíku originál dokladu o zakúpení (faktúra). Tovar odporúčame poistiť.

Alternatívne riešenie sporov

V prípade, že nie ste spokojný s vybavením Vašej objednávky, dodaným tovarom alebo našimi službami, napíšte nám na ajty@vynikni.sk. Pokiaľ sme Vašu reklamáciu nevybavili k Vašej spokojnosti alebo ak sa domnievate, že sme mohli porušiť Vaše práva, môžete podľa zákona 391/2015 Z.z. podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ (fyzická osoba), ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, ktorého hodnota presahuje 20 eur, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy uzatvorenej na diaľku.

Subjekt alternatívneho riešenia sporov podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. môže od vás za začatie riešenia sporu požadovať úhradu poplatku do výšky 5 eur s DPH. Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. alebo na stranke www.youstice.com/sk


Ochrana osobných údajov

Predávajúci zaručuje plnú ochranu osobných údajov pred zneužitím. Niektoré z nich majú povahu osobných údajov v zmysle Zákona č. 122/13 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Poskytnutím osobných údajov dáva kupujúci súhlas s použitím, spracovaním a uložením týchto údajov do databázy predávajúceho. Predávajúci získava údaje, ktoré slúžia výlučne na zabezpečenie nákupu na www.vynikni.sk , t.j. na dodanie objednaného tovaru, poskytnutie obchodných a marketingových informácií kupujúcemu, vyhotovenie daňového dokladu a pod.

Predávajúci sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch kupujúceho, neposkytovať osobné údaje kupujúceho tretím osobám na komerčné využitie.


Orgán dozoru:


Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj
Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1  
Odbor výkonu dozoru
tel. č.:
fax č.: 051/ 7721 596